Farnosť Šipice

Obec Šipice vznikla v roku 1961 zlúčením Horných a Dolných Šipíc. Obec leží na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny v doline Báčovského a Belujského potoka, ktoré pritekajú zo Štiavnických vrchov.

Obec Horné Šipice je doložená roku 1286 ako zemiansky majetok rodiny Šipických. Od roku 1438 patrila ostrihomskému arcibiskupovi Jurajovi Palocimu, ktorý ju daroval ostrihomskému arcibiskupstvu. Dolné Šipice sa spomínajú v roku 1438, kedy ich kráľ Žigmund daroval ostrihomskému arcibiskupovi. V 18. storočí bola zemianskou obcou rodiny Šemberiovcov, od 19. storočia patrila Zmeškalovcom. Obyvatelia boli vždy slovenskej národnosti.

Od roku 1971 sú Šipice súčasťou obce Hontianske Tesáre.

Farnosť jestvovala od roku 1322 do roku 2008. Štatúty ostrihomskej kapituly ju spomínajú v roku 1379. V búrlivých tureckých vojnách sa dostala okolo roku 1680 pod vplyv reformačných prúdov. Z kostola bolo odstránené všetko liturgické zariadenie a vybavenie. Sebechlebský farár Ján Gabriely sa zaslúžil o to, že v roku 1712 bola v Šipiciach obnovená pôvodná katolícka viera. Farnosť bola obnovená v roku 1722. Matriky boli vedené od roku 1723. Farnosť zanikla 1.12.2008, kedy bola pričlenená ako filiálka k novovzniknutej farnosti Terany.