Sv. Faustína

Sv. FaustínaSv. Faustína je apoštolkou Božieho milosrdenstva. Odovzdala svetu posolstvo veľkej lásky Boha k človeku cez jeho milosrdenstvo. V kostole v Teranoch máme relikviár s jej pozostatkami ex ossibus (z kosti). Má byť pripomienkou Božieho milosrdenstva k ľuďom a pozvaním, aby sme si aj my ľudia dokázali vzájomne prejavovať milosrdenstvo.

Jej životopis opisuje túto sväticu, ktorá nám ponúka nový pohľad na Božie milosrdenstvo, tak potrebný pre našu dobu.

Tu ponúkame svedectvo jednej našej farníčky z farskej púte, pri ktorej sme dostali z pútneho miesta Krakow-Lagiewniky jej relikviu ako dar pre náš fatrský kostol:

Dňa 22.9.2012 sme sa dožili šťastného dňa. Naša mladá farnosť ( dňa 1.12.2012 si pripomenieme 4 roky od jej vzniku) má  relikviu z kosti svätej Faustíny, „sekretárky“ Pána Ježiša. Ako k nám prišla, to je tajomstvo a milosť, ktorú nám sprostredkoval Pán. Viera v našej doline u pár ľudí  bola, no čoskoro by bola pohasla aj tá, lebo komunizmus bol neúprosný.   Pán zhliadol na nás a v našej dedinke sme vybudovali kostolík, ktorý bude zasvätený Božiemu Milosrdenstvu. Veľmi sme  túžili po prítomnosti  apoštolov Božieho Milosrdenstva v tomto kostolíku. Dostali sme kňaza,  ktorý chodí na štúdium do Krakova. Najprv predložil žiadosť o relikviu Jána Pavla II a keď sa to v júni podarilo, z čoho sme mali veľkú radosť, požiadal aj o relikviu sv. Faustíny.

     Na túto udalosť sme sa pripravovali deviatnikom pred Najsvätejšou Sviatosťou od 13.9.2012-21.9.2012. Vytúžený deň nastal v sobotu 22.9.2012. Svieže ráno  privítalo v autobuse 48 pútnikov, ktorí s radosťou v srdci išli privítať sestru Faustínu. Celá cesta začala  ráno o 4.00 hod a o 11.00 hod. na svätej omši v Krakove nám sestry Božieho Milosrdenstva odovzdali relikviu sestry Faustíny.  Okrem našej farnosti si prevzali relikviu naši spolubratia z českej farnosti. Pán farár Marek Hraňo v homílii povedal, že si odnášame malý kúsok zo svätej Faustíny, no z tohto malého kúska môže vyrásť v našich srdciach veľká viera. Na svätej omši sme cítili aj spolupatričnosť k českému národu, čo pripomenul aj kňaz z tejto farnosti. Hoci sme rozdelení a tvoríme dva štáty, naša viera nás spája. Súbor spevákov z Česka krásnymi spevmi spestril svätú omšu a táto hudba nás príjemne hriala pri srdci. Vďaka vám priatelia z Česka, máme sa čo učiť! Po obede sme sa zúčastnili prednášky o sestre Faustíne a o Božom Milosrdenstve, ktorú nám sprostredkovala sestra Klareta, ktorej krásny hlas poznáme už z rádia LUMEN. Povzbudila nás v dôvere v Boha a porozprávala nám o krásnom vzťahu Faustíny a Pána Ježiša. Vďaka Vám, sestra Klareta, za krásny príklad a svedectvo, ktoré vydávate svojím životom. Svoje prosby a vďaky sme odovzdali v kaplnke Ustavičnej adorácie a navštívili sme Slovenskú kaplnku v podzemí veľkej Baziliky Sanktuária božieho milosrdenstva. Pán farár nám porozprával o tejto kaplnke a prešli sme bolesťami Panny Márie, ktoré sú na stenách kaplnky namaľované. Hlavným výjavom je plastika Piety, ktorá je umiestnená na prednej stene kaplnky za oltárom. Celé dielo je akoby poprepletané troma stuhami v troch farbách. Červená – farba krvi, modrá – mariánska a biela – farba Ducha Svätého. Vedľa  oltára po pravej strane sú namaľovaní svätý Cyril a svätý Metod, naši Slovanskí vierozvestovia . Celá ľavá strana obsahuje Magnifikat Panny Márie napísaný v troch jazykoch – slovensky, latinsky a hebrejsky. Grékokatolíci  zo Slovenska darovali kaplnke ikonu Matky Božej. Pod oltárom sú uložené relikvie sv. Andreja-Svorada a sv. Benedikta.  Sme hrdí, že aj náš malý Slovenský národ má malú kaplnku v srdci Božieho Milosrdenstva v Krakove. Vďaka patrí všetkým biskupom, kňazom a veriacim, ktorí sa o toto dielo pričinili. Po modlitbe Korunky k Božiemu Milosrdenstvu o 15.00 hod., ktorá bola prednášaná sestrami aj za farnosti, ktoré si prebrali relikvie, sme sa vydali na spiatočnú cestu domov už spolu so sestrou Faustínou.

     Slávnostnou svätou omšou dňa 23.9.2012 sme uviedli našu Faustínu do kostolíka. Svätá Faustína a Ján Pavol II., svojou prítomnosťou pomáhajte všetkým chladným srdciam, no najmä všetkým hriešnikom, ktorí Božie milosrdenstvo „nepotrebujú“! Hoci nemáme fotky, predsa môžeme svedčiť aj iným spôsobom a tak volíme túto formu, aby sa tí, ktorí navštevujú naše stránky dozvedeli o veľkej milosti udelenej naším Pánom.

     Pán farár v nedeľnej homílii  predstavil život sestry Faustíny, vyzval nás aby sme boli aj my „apoštolmi Božieho milosrdenstva“ a dal nám aj smernice a síce vertikálnu, ktorá spočíva v dôvere v nášho Pána a horizontálnu, ktorá závisí od nášho postoja, od našich skutkov. Spolu tieto smernice tvoria kríž, cez ktorý sa spájame s naším Pánom. Pripomenul nám aj formy šírenia Božieho Milosrdenstva slovom, skutkom a modlitbou.

      Svätá Faustína, vítame ťa v Teranoch a veríme, že svojou prítomnosťou obrátiš srdcia mnohých, ktorí náš kostolík navštívia.